راهی جدید برای پیشرفت توسعه توسعه

درسال 1343 شمسی وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه فرهنگ وهنر ,آموزش وپرورش وسازمان اوقاف تفکیک شدوبه تبع آن شورای عالی فرهنگ به دو قسمت «شورای برنامه ریزی» در وزارت فرهنگ وهنر و «شورای عالی آموزش وپرورش»در وزارت آموزش وپرورش تقسیم گردید شورای عالی آموزش وپرورش از سال 1343تاسال 1347 باترکیب اعضا وشرح وظایف قبلی به کارخودادامه داد.
وظایف و اختیارات شرح وظایف

 • تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه کشور
 • بررسی‏ و تصویب‏ هدف هاونظام‏آموزشی ‏وزارت ‏آموزش ‏و پرورش، ‏جهت ‏ارائه به مجلس شورای اسلامی
 • بررسی و تصویب برنامه ‏های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پروش قرار دارد.
 • بررسی طرح ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی
 • تأیید انطباق مطالب کتاب های درسی با برنامه ‏های مصوب شورا
 • بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید
 • بررسی و تصویب مقررات اجرایی و انضباطی مدارس
 • تصویب آیین‏ نامه ‏ها و مقررات امتحانات مدارس
 • بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش
 • تصویب آیین ‏نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه
 • بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور
 • بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته ‏های مختلف تحصیلی، بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توّجه به امکانات کشور
 • تهیه و بررسی و تصویب طرح های لازم، برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش وپرورش
 • پیشنهاد اعطای نشان و مدال و تصویب آیین‏نامه مربوط
 • تصویب آیین ‏نامه داخلی شورای‌عالی و آیین ‏نامه‌های مربوط به شوراهای منطقه ‏ای آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس
 • وظایف پیش بینی شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شورای عالی آموزش و پرورش:
 • بررسی، تصویب‌‌ و ابلاغ سیاست های اجرایی سند تحول بنیادین
 • طراحی ساز و کار تحقق اهداف سند تحول بنیادین
 • اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوط به اجرای سند تحول بنیادین
 • به روز آوری و ترمیم سند تحول بنیادین
 • هماهنگی و انسجام در سیاست ها و برنامه ها
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول راهبردی
 • بررسی وتصویب زیرنظام های اصلی سند( برنامه درسی؛ تربیت معلم و تأمین منابع انسانی؛ راهبری و مدیریت؛ تأمین و تخصیص منابع مالی؛ تأمین فضا، تجهیزات و فناوری؛ پژوهش و ارزشیابی)
شرایط اعضای شورای عالی آموزش وپرورش

الف – لااقل 30سال داشته باشند. ب- دارای تحصیلات عالیه بوده وتجربه وبصیرت کامل درزمینه فرهنگ ملی واطلاع کافی از فرهنگ جهانی داشته باشند. ج- علاوه برعدم محکومیت کیفری،دارای حسن شهرت ومتصف به فضیلت اخلاقی باشند.

مصوبات
75%
مقالات
85%
اخبار
95%

تاریخچه شورای عالی آموزش وپرورش

تصویر و اسامی برخی از اعضای شورای عالی آموزش وپرورش

برخی اعضای شورای عالی آموزش وپرورش بعد از انقلاب اسلامی

برخی از چهره های ماندگار شورای عالی آموزش وپرورش