هزار و بیست و سومین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و بیست و سومین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

هزار و بیست و سومین (1023) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1401/10/19 از ساعت 14 الی 16 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌ گردد.

                                                   دستور جلسه:

ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش
- بررسی و تصویب ماده واحده نحوه عملیاتی کردن برنامه درسی ملی تا سطح مدرسه