لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش(1358ﻫ.ش)

نظربه ضرورت انقلاب فرهنگی درراه استقرار نظام جمهوری اسلامی ونظربه رسالتی که آموزش وپرورش کشور درراه رشد وخودکفایی وبهسازی جامعه دارد ونظربه لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه علون وفنون واصلاحات تربیتی برمبنای اعتقادات دینی و تامین استقلال وآزادی وبنابه ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان،مربیان وصاحبنظران درامرتعلیم وتربیت کشور ، شورای عالی آموزش وپرورش براساس این قانون تشکیل می گردد.

ماده 1-شورای عالی آموزش وپرورش وابسته به وزارت آموزش وپرورش است وسازمان اداری آن به عنوان یکی ازواحدهای وزارت آموزش وپرورش دارای بودجه وتشکیلات جداگانه اداری وفنی است.

ماده 2-ریاست شورای عالی آموزش وپرورش انتخابی است بدین منظور شورای عالی دریکی ازجلسات از بین اعضای خودیک نفررابه عنوان رییس ویک نفررابه عنوان نایب رییس بارای مخفی برای مدت دو سال انتخاب می کندوانتخاب مجددآنان نیزبلامانع است.

تبصره : برای انتخاب رییس ونایب رییس شورای عالی آموزش وپرورش حداقل رای دوسوم اعضای رسمی شوری ضروری است وهرگاه درنوبت اول ودوم رای گیری این اکثریت حاصل نگردید درنوبت سوم رای اکثریت نسبی اعضای رسمی ملاک عمل انتخاب خواهدبود.

ماده 3-سازمان اداری شورای عالی آموزش وپرورش دارای مدیرکل خواهدبود که به پیشنهاد وزیرآموزش وپرورش وموافقت شورای عالی آموزش وپرورش منصوب می شود،سازمان و وظایف آن درآیین نامه داخلی شورا منظور خواهدشد.

ماده 4-هیچ یک از مقررات آموزشی وپرورشی کشور که باوظایف شورای عالی آموزش وپرورش مربوط است قبل ازتصویب درشوری رسمیت نخواهدیافت.

ماده 5- کلیه مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش درحدود قانون معتبربوده وبرای موسسات ذیربط لازم الاجرا است این مصوبات توسط وزیرآموزش وپرورش به موسسات مربوط ابلاغ خواهدشد.

ماده 6- وظایف واختیارات شورا به شرح زیراست

1-تعیین خط مشی کلی آموزش وپرورش چمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی کشور با رعایت قوانین موضوعه کشور ؛

2- بررسی وتصویب هدفهاونظام آموزش وپرورش براساس خط مشی کلی آموزش وپرورش کشور؛

3- بررسی وتصویب برنامه های درسی وتربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که درحوزه وزارت آموزش وپرورش قرار دارد؛

4- بررسی طرحهاولوایح قانونی مربوط به آموزش وپرورش قبل از طرح درمجلس شورای ملی ؛

5- تایید انطباق مطالب کتابهای درسی بابرنامه های مصوب شورا؛

6 : بررسی وتصویب اساسنامه هرنوع موسسه تعلیماتی جدید؛

7- بررسی وتصویب مقررات اجرایی وانضباطی مدارس ؛

8- تصویب آیین نامه هاومقررات امتحانات مدارس ؛

9- بررسی وتصویب نظام ارزشیابی آموزش وپرورش کشور؛

10- تصویب آیین نامه رسیدگی وارزشیابی مدارک تحصیلی صادره ازمدارس کشورهای خارجی تاپایان دوره متوسطه ؛

11- بررسی وتصویب مقررات واصول لازم برای گزینش وتربیت واستخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی درتمام سطوح کشور؛

12- بررسی وتصویب طرحهای توسعه درداخل رشته های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی وباتوجه به امکانات کشو ر؛

13- تهیه وبررسی وتصویب طرحهای لازم برای بسیج ومشارکت مردم درامرآموزش وپرورش ؛

14- ارائه ضوابط لازم درموردمطبوعات ورسانه های گروهی کشورازنظرتربیتی ورعایت مصالح ملی واسلامی ونظارت دراجرای این ضوابط باسازمان های ذیربط؛

15- پیشنهاد اعطای نشان ومدال وتصویب آیین نامه مربوط ؛

16- تصویب آیین نامه داخلی شورای عالی وآیین نامه مربوط به شوراهای منطقه ای آموزش وپرورش و شوراهای فرهنگی محلی وشوراهای مدارس ؛

17- بررسی وتصویب مقررات مربوط به انتخاب واعزام محصلین به خارج ازکشور به تناسب احتیاجات علمی وفنی تاپایان دوره دوم متوسطه.

ماده 7- اعضا ی شورای عالی آموزش وپرورش باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- مسلمان باشند (در مسائل خاص مربوط به اقلیت های رسمی کشور ازصاحبنظران آنان استفاده می شود)؛

2- حداقل سی سال داشته باشند؛

3- دارای مدارج عالی در یکی از رشته های معارف اسلامی یاعلمی یاادبی یافنی باشند ودراین زمینه ها دارای تجربه وبصیریت بوده وبامسائل تعلیم وتربیت آشناباشند؛

4- دارای حسن شهرت وفضیلت اخلاقی باشند.

ماده 8- اعضا شورای عالی آموزش وپرورش بردوقسم اند

الف ) اعضای رسمی وپیوسته که برای مدت چهارسال تعیین ومنصوب می شوند.

ب)اعضای افتخاری یاوابسته که برای مدت دوسال انتخاب می شوند وتجدید انتخاب آنهابلامانع است.

ماده 9- تعداد اعضای رسمی یاپیوسته 15 نفربه شرح زیرخواهدبود:

1-وزیرآموزش و پروش ؛

2- وزیرفرهنگ وآموزش عالی ؛

3- یک نفرمجتهد جامع الشرایط به معرفی شورای نگهبان؛

4- سه نفرمطلع وصاحبنظر ازهریک از رشته های علمی وفنی وعلوم انسانی ،آموزش عالی به انتخاب شورای روسای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ؛

5- سه نفر مطلع وصاحبنظر ازمعلمان یاروسای مدارس ازهریک ازمراحل مختلف تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش وپرورش؛

6- یک نفر ازصاحبظران صنایع به انتخاب اطاق صنایع وبازرگانی ؛

7-یک نفر ازصاحبنظران در رشته کشاورزی به انتخاب شورای عالی کشاورزی؛

8- مدیرکل دفترتحقیقات وبرنامه ریزی درسی دروزارت آموزش وپرورش ؛

9- سه نفرازصاحبنظران درمسائل آموزش وپرورش کشوربه انتخاب وزیرآموزش وپرورش.

تبصره : درموردهریک از بندهای 4-6-7 ماده فوق ازطرف مراجع مربوط سه برابرتعداد موردنظر معرفی می شوند واعضای دیگر شورای عالی آموزش وپرورش تعداد لازم راازبین آنان انتخاب خواهندکرد.

ماده 10- اعضای افتخاری یاوابسته که برای استفاده ازنظرات تخصصی آنان تدریجاً به پیشنهاد رییس شورا وتصویب شورای عالی آموزش وپرورش به عضویت شورا دعوت می شوند حداکثر ده نفر خواهدبود.

تبصره 1- اعضای وابسته درموارد لزوم برای شرکت درجلسات شورا دعوت می شوند وحق شرکت در مذاکرات رابدون مشارکت دررای گیری خواهندداشت.

تبصره2- اعضای وابسته که دردوره عضویت خود درشورای نظارت ،خدمات ارزنده ای راعرضه کرده باشند درتجدیدانتخاب اعضا پیوسته حق تقدم خواهندداشت.

ماده 11- اعضای شورای عالی آموزش وپرورش به پیشنهاد وزیرآموزش وپرورش ازطرف رییس جمهوری منصوب می شوند.

ماده12- رییس شوری موظف است بعدازپایان مدت عضویت هریک از اعضا ترتیب انتخاب جانشین اورابدهدبنحوی که حداکثر یک ماه قبل ازپایان دوره عضویت هرفردجانشین به ترتیب مقرردراین قانون بعمل خواهدآید.

ماده 13- درصورت استعفا یافوت هریک از اعضای شورای عالی آموزش وپرورش انتخاب جانشین به ترتیب مقرردراین قانون انتخاب شود.

ماده 14- شورای عالی آموزش وپرورش می تواند درحدود وظایف خودکمیسیونهایی تشکیل دهد واعضای آنهاراازبین استادان ومتخصصان ودبیران وآموزگاران انتخاب نماید.حدود وظایف ونحوه ومدت کار و میزان حق الزحمه اعضای کمیسیونها برطبق آیین نامه ای که به تصویب شورا خواهدرسیدتعیین می گردد.

ماده 15- هرگونه اصلاح یاتغییردراین لایحه قانونی باموافقت دو سوم اعضا وتصویب نهایی مجلس شورای ملی امکان پذیراست.

اولین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش بعدازانقلاب در مهرماه 1358 (یکصدوشصت ویکمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش )دردفتر یداله سحابی وزیرمشاور در امورتعلیمات وتحقیقات وبه ریاست شهید محمد علی رجائی کفیل وزارت آموزش وپرورش تشکیل گردید.

برابر قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورایعالی آموزش وپرورش و الحاق یک ماده به آن مصوب 25/9/1365 مجلس شورای اسلامی علاوه بر اصلاح چند بند از شرح وظایف شورای عالی ، تعداد اعضا از 15 نفر به 17 نفر تغییر کرد و وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد سازندگی به ترکیب اعضا اضافه شد.

همچنین قانون مذکور در تاریخ 29/7/1381 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که بر اساس آن شورای عالی آموزش وپرورش زیر نظر عالی ترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) قرار گرفت و تعداد اعضا از 17 نفر به 22 نفر تغییر یافت.

بنابراین اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دوره جدید در تاریخ 29/11/1381 (ششصد و هشتادو یکمین جلسه شورای عالی)به ریاست حجة الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی (رئیس جمهور)در مجموعه سعد آباد تشکیل گردید.

اعضای اولین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش پس از انقلاب (8/7/58)

گلزاده غفوری محمدعلی رجایی(رییس)
حسن حبیبی محمدحسین بنی اسدی
سیدعلی اکبرموسوی حسینی محمدطاهر معیری
محمدجوادباهنر فرید اعلم
یداله سحابی محمدرضاخسروی
احمدصافی(دبیر) آقای هادی شریفی

براي دريافت فايل قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش بر روي آن ليك كنيد.