• نمابر روابط عمومي
  88805431
 • تلفن گويا
  88894105
 • تلفنخانه
  82281111
 • استخدام
  82283211
 • مرخصي
  82283198
 • حقوق مزايا
  82283201
 • بيمه
  82282528
 • تعاون و پشتيباني
  82287010
 • مشاركت هاي مردمي
  82287127
 • مدارس غيردولتي
  82284243
 • سازمان پژوهش
  22247979
 • استعدادهاي درخشان
  88841966
 • شکایات
  02182282219
 • بازرسی
  02182282201
 • نقل و انتقالات
  02182283233
 • بازنشستگی
  02182283216
سند تحول بنیادین