وظایف و اختیارات شورا

ردیف شرح وظایف شورای عالی آموزش و پرورش
1 تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه کشور
2 بررسی و تصویب هدف ها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش، جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی
3 بررسی و تصویب برنامه ‏های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پروش قرار دارد.
4 بررسی طرح ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی
5 تأیید انطباق مطالب کتاب های درسی با برنامه ‏های مصوب شورا
6 بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید
7 بررسی و تصویب مقررات اجرایی و انضباطی مدارس
8 تصویب آیین‏ نامه ‏ها و مقررات امتحانات مدارس
9 بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش
10 تصویب آیین ‏نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه
11 بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور
12 بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته ‏های مختلف تحصیلی، بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توّجه به امکانات کشور
13 تهیه و بررسی و تصویب طرح های لازم، برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش وپرورش
14 پیشنهاد اعطای نشان و مدال و تصویب آیین‏نامه مربوط
15 تصویب آیین ‏نامه داخلی شورای‌عالی و آیین ‏نامه‌های مربوط به شوراهای منطقه ‏ای آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس
16 وظایف پیش بینی شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شورای عالی آموزش و پرورش:
17 بررسی، تصویب‌‌ و ابلاغ سیاست های اجرایی سند تحول بنیادین
18 طراحی ساز و کار تحقق اهداف سند تحول بنیادین
19 اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوط به اجرای سند تحول بنیادین
20 به روز آوری و ترمیم سند تحول بنیادین
21 هماهنگی و انسجام در سیاست ها و برنامه ها
22 نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول راهبردی
23 بررسی وتصویب زیرنظام های اصلی سند( برنامه درسی؛ تربیت معلم و تأمین منابع انسانی؛ راهبری و مدیریت؛ تأمین و تخصیص منابع مالی؛ تأمین فضا، تجهیزات و فناوری؛ پژوهش و ارزشیابی)