نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان