گزارش بررسي كاركردهاي آشكار و پنهان تنوع و چندگونگي مدارس

این پژوهش که از نوع توصیفی است و با روش برگزاری جلسات کانونی به انجام رسید و در صدد بود کارکردها و آثار و نتایج پیدا و نهان تنوع و چندگونگی در مدارس را با توجه به اهداف مصوب تشکیل چنین مدارسی که در اساسنامه ایجاد و مقررات این مدارس مندرج است، با هدف بررسی اثرات تنوع و چندگونگی مدارس بر عملکرد آنها و شناسایی آثار و تبعات منفی  این چند گونگی مورد بررسی قرار دهد، لذا با انجام مطالعه اسنادی و بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه اکتشافی با صاحب نظران و دست اندرکاران این مدارس متنوع، سوالات مناسب برای احصاء کارکردهای آشکار و نهان در جلسات کانونی تدوین گردید که روی مدیران ، اولیاء مدارس، والدین  و دانش آموزان پسر و دختر مدارس عادی، غیر دولتی، استعدادهای درخشان، شاهد، ایثارگران، راه دور، بزرگسالان، نمونه دولتی، هیات امنایی، مدارس وابسته و مدارس استثنایی در کلیه مدارس متوسطه عمومی درآموزش و پرورش شهر تهران در خلال 25 جلسه با گروه­های کانونی مربوطه به شرح زیر اجرا شد:

11جلسه کانونی با مدیران و دست اندرکاران 11 نوع مدرسه

8جلسه کانونی با والدین دانش­آموزان مدارس متنوع

5جلسه کانونی با دانش­آموزان مدارس متنوع

1جلسه کانونی تلفیقی با حضور نمایندگان(مدیران و دست اندرکاران) 11 نوع مدرسه

30 کارکرد آشکار و پنهان آموزشی و تربیتی در بین 11 مدرسه مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج و راهبرد های حاصله ازآن که ناظر بر تقویت نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف و پیشنهاد ادغام یک نوع مدرسه بود برای  تصمیم­گیران آموزش و پرورش ارائه گردید.

https://sce.ir/media/image_upload/2023/11/04/-22-10-93.pdf

سند تحول بنیادین