نام و نام خانوادگی: علي تيرگير

سمت: مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر | دسته بندی: اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی


فایل رزومه آپلود نشده است.