نام و نام خانوادگی: سعید طاهری

سمت: رئیس امور آموزش و پرورش عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور | دسته بندی: اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.