نام و نام خانوادگی: علیرضا صادقی

سمت: دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه ؛ | دسته بندی: کمیته علمی پژوهشی


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصیلی:

- دکتری روانشناسی و علوم تربیتی

سوابق اجرایی:

- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

- دانشیار دانشگاه علامه

سوابق پژوهشی:

- چاپ مقاله د نشریه 62

- ارائه مقاله در همایش

- تالیف کتاب 9 مورد

سند تحول بنیادین