نام و نام خانوادگی: عليرضا كريميان

سمت: مديركل آموزش و پرورش شهر تهران | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصيلي:

 

 

سوابق اجرايي:

 

سوابق علمي و پژوهشي: