نام و نام خانوادگی: محمود مهرمحمدی

سمت: صاحب نظر در رشته برنامه ریزی | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82284227

سوابق تحصیلی: - دکتری برنامه درسی و آموزش سوابق اجرایی: - مدیر کل دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت علوم - مسئول مرکز برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم - مشاور پژوهشی وزیر علوم - عضو جدید شورای عالی آموزش و پرورش - مدیرعاملی موسسه آموزش نیروی انسانی شهیدمهدوی - عضویت در هیات موسس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران - سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -رئیس شورای علمی دانشنامه ایرانی برنامه درسی - رئیس دانشگاه فرهنگیان - مجری طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش - معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس سوابق علمی و پژوهشی: - نظریه‌های برنامه درسی، جی، پی، میلر، ترجمه به فارسی، انتشارات سمت، ۱۳۷۹ - مبانی علمی هنر تدریس، ان. ال. گیج، ترجمه به فارسی، انتشارات مدرسه، ۱۳۶۸ - برنامه درسی: رویکردها، دیدگاه‌ها و چشم‌اندازها، انتشارات به نشر، مشهد، ۱۳۸۱ - بازاندیشی فرایند یاددهی – یادگیری و تربیت معلم. انتشارات مدرسه، ۱۳۷۹ - جستارهایی در پژوهش در آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۷۸ - بررسی تطبیقی ابعاد اساسی نظام آموزش و پرورش آلمان و مقایسه آن با جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکدة تعلیم و تربیت، ۱۳۷۵ - آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی و چگونگی، انتشارات مدرسه، ۱۳۸۳ - زبان تخصصی برای رشته برنامه‌ریزی درسی، انتشارات سمت، ۱۳۸۲ - روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی، سمت، ۱۳۸۷ - بازاندیشی فرایند یاددهی - یادگیری، مدرسه، ۱۳۸۷ - درآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی: به سوی استاد آموزش پژوه، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۲ - برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، سمت، ۱۳۹۳ - پژوهشگر برگزیده علوم انسانی (جشنواره بین‌المللی فارابی، ۱۳۹۱) - استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۳) - استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۸ - استاد راهنمای برتر در جهاد دانشگاهی