نام و نام خانوادگی: غلامحسين حسيني نيا

سمت: رئيس سازمان فني و حرفه ای كشور | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصیلی: - کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی - کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دکتری: ترویج و آموزش کشاورزی سوابق اجرایی: - عضو کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فن آوری - عضو شورای نخبگان تعاون - عضو کارگروه مشاغل کوچک روستایی و خانگی - نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی - عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی - عضو شورای پژوهش سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور - عضو حقوقی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی - عضو حقیقی شورای انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی - رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت - عضو کمیته علمی همایش ملی کشاورزی و کارآفرینی - نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان سوابق علمی و پژوهشی: کتاب‌های تالیفی رضا محمدکاظمی، غلامحسین حسینی نیا و حمید رضا حبیبی. "جمع سپاری در باشگاه های فوتبال." تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، 1392. کتاب‌های ترجمه شده محمد عباسی و غلامحسین حسینی نیا. "بازیابی مزیت بخش تعاون : کاهش فقر از طریق خودیاری." : وزارت تعاون، 1387. غلامحسین حسینی نیا، حشمت اله سعدی ، علی اسدی، جعفر توکلی و عباس نوروزی . "آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی: راهنمای آموزش کشاورزان." : وزارت جهاد کشاورزی، 1390. غلامحسین حسینی نیا، احمد یعقوبی فرانی و رضا موحدی. "مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی." تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1394. غلامحسین حسینی نیا و علی داوری. "کارآفرینی بخش دولتی." تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 1396.