نام و نام خانوادگی: رضوان حکيم زاده

سمت: معاون آموزش ابتدایي | دسته بندی: اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین, اعضای وابسته شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82281111

تحصیلات کارشناسی ارشد, 1378, برنامه ریزی درسی, علامه طباطبایی کارشناسی, 1373, مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, دانشگاه الزهرای دکتری, 1385, برنامه ریزی درسی, دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرش مسئولیت قوای سه گانه مدیر کل برنامه ،بودجه و تحول ساختاری دانشگاه تهران، 1393/08/14 معاون وزیر آموزش و پرورش، 1395/10/12 فعالیت‌های اجرایی نماینده هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت های علمی گروه روش ها، 1389/04/13، ایران، تهران معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1391/11/09، 1393/08/27، ایران، تهران عضو یت شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1392/03/06، ایران، تهران مدیرکل برنامه بودجه و تحول ساختاری دانشگاه تهران، 1393/08/28، 1393/08/28، ایران، تهران معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش