با اعضای کمیسیون منابع انسانی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

بیتا مهدی دبیر کمیسیون منابع انسانی

کاظم دلقندی نماینده دانشگاه فرهنگیان

محمد علوی تبار نماینده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محمد نشاسته ريز صاحب نظر منتخب شورای عالی

علی پور کمالی نماینده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ماهرخ حسن زادگان نماینده مدرسان منتخب معاونت های آموزشی

احمد صافي صاحب نظر منتخب شورای عالی

- نماینده مدعو مدیران کل آموزش و پرورش استان ها

عباس نجار نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

سیما فردوسی عضو منتخب شورای عالی در کمیسیون

سعید صالح نماینده سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

منیره رضایی نماینده مدعو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

- نماینده سازمان برنامه و بودجه

کمیسیون منابع انسانی

آرشیو کمیسیون منابع انسانی

الف - شرح وظایف :

1- بررسی خط مشی‌ها و راهبردهای تامین، جذب، به‌کارگیری و ارتقای منابع انسانی
2- بررسی برنامه زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی، مبتنی بر سند تحول بنیادین
3- بررسی اصول، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای شایستگی‌ها‌و صلاحیت‌های عمومی،اختصاصی‌وحرفه ای منابع انسانی
4- بررسی نظام رتبه بندی و ارزشیابی منابع انسانی آموزش و پرورش و اصول حاکم بر آن ها
5-بررسی خط مشی‌ها،‌ضوابط،‌شاخص‌هاو استانداردهای بهره وری منابع انسانی و تهیه طرح‌های لازم برای توسعه آن
6-بررسی‌شرایط احراز، انتصاب، ساماندهی‌و به کارگیری منابع انسانی
7- بررسی طرح‌هاو لوایح مربوط به منابع انسانی قبل از ارائه‌‌‌به مجلس شورای اسلامی،دولت‌وسایر مراجع قانونی
8- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون
9- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای ‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا
3و4- دو نفرصاحب‌نظر‌، به پیشنهاد دبیرکل شورای‌عالی و موافقت شورا
5- یکی از مدیران کل وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به عنوان نماینده ثابت
6- رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
7- رئیس دانشگاه شهید رجایی یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
8- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
9- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
10- رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌ها یا یکی از معاونان آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
11- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
12- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
13- یکی از مدیران کل حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ثابت
14-‌ یک نفر از معلمان ‌‌یا مدرسان به‌ انتخاب معاونت‌های آموزشی
15 - مدیر کمیسیون (دبیر)