با اعضای کمیسیون منابع انسانی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

بیتا مهدی دبیر کمیسیون منابع انسانی

محمد علوی تبار نماینده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ایوب ابراهیمی نماینده دانشگاه فرهنگیان

- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محمد نشاسته ريز صاحب نظر منتخب شورای عالی

علی پور کمالی نماینده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ماهرخ حسن زادگان نماینده مدرسان منتخب معاونت های آموزشی

- نماینده مدعو مدیران کل آموزش و پرورش استان ها

منیره رضایی نماینده مدعو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

- نماینده سازمان برنامه و بودجه

ایرج شاه ملکی نماینده سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

سیما فردوسی عضو منتخب شورای عالی در کمیسیون

عادل خالقی ثمرین رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری

کمیسیون منابع انسانی

آرشیو کمیسیون منابع انسانی

الف - شرح وظایف :

1- بررسی خط مشی‌ها و راهبردهای تامین، جذب، به‌کارگیری و ارتقای منابع انسانی
2- بررسی برنامه زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی، مبتنی بر سند تحول بنیادین
3- بررسی اصول، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای شایستگی‌ها‌و صلاحیت‌های عمومی،اختصاصی‌وحرفه ای منابع انسانی
4- بررسی نظام رتبه بندی و ارزشیابی منابع انسانی آموزش و پرورش و اصول حاکم بر آن ها
5-بررسی خط مشی‌ها،‌ضوابط،‌شاخص‌هاو استانداردهای بهره وری منابع انسانی و تهیه طرح‌های لازم برای توسعه آن
6-بررسی‌شرایط احراز، انتصاب، ساماندهی‌و به کارگیری منابع انسانی
7- بررسی طرح‌هاو لوایح مربوط به منابع انسانی قبل از ارائه‌‌‌به مجلس شورای اسلامی،دولت‌وسایر مراجع قانونی
8- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون
9- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای ‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا
3و4- دو نفرصاحب‌نظر‌، به پیشنهاد دبیرکل شورای‌عالی و موافقت شورا
5- یکی از مدیران کل وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به عنوان نماینده ثابت
6- رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
7- رئیس دانشگاه شهید رجایی یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
8- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
9- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
10- رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌ها یا یکی از معاونان آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
11- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
12- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
13- یکی از مدیران کل حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ثابت
14-‌ یک نفر از معلمان ‌‌یا مدرسان به‌ انتخاب معاونت‌های آموزشی
15 - مدیر کمیسیون (دبیر)