نام و نام خانوادگی: احمدرضا دوراندیش

سمت: معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای کمیسیون منابع انسانی, اعضای کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی, اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین, اعضای کمیسیون برنامه درسی و تربیتی, اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی, اعضای کمیسیون کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی, اعضای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش, اعضای کمیسیون مدیریت آموزشی, اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.