نام و نام خانوادگی: احمدرضا دوراندیش

سمت: معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش, اعضای کمیسیون برنامه درسی و تربیتی, اعضای کمیسیون مدیریت آموزشی, اعضای کمیسیون منابع انسانی, اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین


فایل رزومه آپلود نشده است.

سند تحول بنیادین