با اعضای کمیسیون مدیریت آموزشی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

خلیل جوادیار مدیر کمیسیون مدیریت آموزشی

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

- صاحب نظر عضو

- نماینده معاونت پرورشی و فرهنگی

- صاحب نظر عضو

نوریه شادالوئی نماینده مدیران مدارس متوسطه

علیرضا کریمیان نماینده مدیران کل آموزش و پرورش استان ها

سیدمحمدحسین حسینی نماینده معاونت آموزش ابتدایی

یعقوب ایمانی نماینده روسای مناطق آموزش و پرورش

عباس نجار نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

- نماینده دانشگاه فرهنگیان

سیده نازنین فاطمه نقیب سادات نماینده مدیران مدارس ابتدایی

مریم رنگ آمیز طوسی عضو منتخب شورای عالی در کمیسیون

عباس سلطانیان نماینده معاونت آموزش متوسطه

کمیسیون مدیریت آموزشی

آرشیو کمیسیون مدیریت آموزشی

الف - شرح وظایف :

1- بررسی برنامه‌های زیر نظام راهبری و مدیریت مبتنی بر سند تحول بنیادین
2-‌بررسی‌سیاست‌ها‌و‌راهبردهای‌تامین،جذب، به‌کارگیری و ارتقای مدیران و معاونان واحدها و مراکز آموزشی و تربیتی
3- بررسی اصول، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای شایستگی‌ها و‌صلاحیت‌های عمومی،اختصاصی‌وحرفه ای مدیران و رهبران آموزشی
4-‌بررسی نظام رتبه بندی‌‌و ارزشیابی مدیریت واحدهای آموزشی و تربیتی
5-‌بررسی‌خطمشی‌ها،ضوابط،‌شاخص‌هاو استانداردهای بهره وری درمدیریت آموزشی و تربیتی
6-بررسی سیاست‌هاو خطمشی‌های ارتقای نظام مدیریتآموزشی درمدارسو سازمان‌های آموزشو پرورش
7-‌بررسی‌شرایط ‌‌احراز، انتصاب، ‌ساماندهی و به‌کارگیری مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف
8- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی
9- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون
10-بررسی ‌موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای ‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 

ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا
3و4- دو نفرصاحب‌نظر، به پیشنهاد دبیرکل شورای‌عالی و موافقت شورا
5- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
6- معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
7- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
8- معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
9- رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت
10- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
11- یک نفر از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب مدیران کل
12- یک نفر از رؤسای آموزش و پرورش مناطق به انتخاب معاونین آموزشی
13و14- دو نفر از مدیران مدارس از دوره‌های ابتدایی و متوسطه به انتخاب معاونت‌های آموزشی
15- مدیر کمیسیون (دبیر)