نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش

تاریخ: 11:00, 1401/07/19 | شماره جلسه: 994دانلود

ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در نظام آموزش و پرورش با بهره مندي از مشاوران متخصص در مدارس، مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي، مراكز اختلال يادگيري و نقش آفريني معلمان و مربيان در قالب ايفاي نقش مشاورهاي كاركنان و رابطان هسته هاي مشاوره در مدارس، از جايگاه ويژه اي در ايجاد جو عاطفي، رواني و اجتماعي مطلوب براي حل مسائل و رفع مشكالت و اختلالت روانشناختي و تحصيلي، طرح ريزي مسير تحصيلي- شغلي، آموزش مهارت هاي زندگي، توانمند سازي دانش آموزان، اولياء و كاركنان مدرسه ايران، قدمتي بيش از نيم قرن تجربه دارد.

با توجه به تكاليف قانوني سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مبني بر تسري خدمات راهنمايي و مشاوره به تمامي دوره هاي تحصيلي و همچنين تأكيد مباني نظري سند تحول بر سازماندهي فرآيند ياددهي – يادگيري با نگاه مشاوره اي، ضروري است سازوكارهاي لازم براي مشاركت عمومي و حداكثري معلمان، كاركنان مدرسه و اولياي دانش آموزان در حيطه هاي رشد شخصي و سازگاري، آموزش مهارت هاي زندگي، نظارت بر فرآيندهاي يادگيري و طرح ريزي مسير زندگي تحصيلي- شغلي فراهم آيد.

معلمان و كاركنان مدرسه نيز به عنوان عاملان و كنشگران عمومي جريان راهنمايي و مشاوره بايد در انجام فرايندهايي از جمله آموزش مهارت هاي زندگي، توانمند سازي رواني – اجتماعي، شناسايي استعدادها، توانايي ها و مشكلات و انجام مداخلات مختصر به ويژه سيستم ارجاع در كنار مشاوران متخصص مدرسه و مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي، ايفاي نقش نمايند.

 نظام جامع راهنمايي و مشاوره به استناد راهكارهاي 7-3 ،3-12 ، 4-12 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به منظور اتخاذ سياست هاي يكپارچه، سيستمي و هماهنگ براي بهره مندي ذينفعان (دانش آموزان، اوليا، كاركنان و معلمان مدرسه) در همه دوره هاي تحصيلي و نقش آفرينان درون و برون سازماني به صورت تعاملي و مشاركتي، به تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش رسيده است.

سند تحول بنیادین