شاخص نرخ كودكان بازمانده از تحصيل

تاریخ: 16:07, 1402/04/18 | شماره جلسه: 1015


اهداف مصوبه: 1015


دانلود

افزودن شاخص نرخ كودكان بازمانده از تحصيل به نشانگرهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش( مصوب جلسه هزارو پانزدهمين(1015) شوراي عالي آموزش و پرورش).

بر اساس اين مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر مي دارد « شاخص نرخ كودكان بازمانده از تحصيل» به شرح جدول پيوست به نشانگرهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش و استانداردهاي آن موضوع مصوبه جلسه 886 تاريخ 1392/7/15 اين شورا اضافه شود.

شاخص درصد بازماندگي از تحصيل: اين شاخص نشان دهنده درصد كودكان و نوجوانان از كل جمعيتي است كه در بازه سني رسمي يك دوره تحصيلي معين قرار دارند اما در يك سال تحصيلي مشخص در هيچ يك از دوره هاي تحصيلي اجباري ثبت نام نكرده اند.

سند تحول بنیادین