بررسی تطبیقی برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی کشور ایران و فنلاند

هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی کشور فنلاند و مقایسه آن با کشور ایران است.

نوع پژوهش، کیفی که از دو روش تحلیل تطبیقی اسنادی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. در بخش تطبیقی از روش پیشنهادی برودی استفاده شد و در بخش پدیدارشناسی نیز با 20 نفر از صاحب‌نظران و معلمان حوزه زبان‌آموزی در دوره ابتدایی برای پاسخگویی به چالش‌های این برنامه درسی مصاحبه به عمل آمد. داده‌ها به‌صورت استقرایی تحلیل شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین اهداف کشور فنلاند در برنامه درسی زبان‌آموزی توسعه سواد خواندن، تقویت مهارت‌های یادگیری و تعامل بود. دستاوردهای برنامه درسی فنلاند برای ایران عبارت‌اند از: تأکید بر اصل رویکرد ارتباطی در گزینش محتوا، توجه به نگارش و اصول نوشتن در قالب دیجیتال و در نظر گرفتن عناصر فرازبانی مثل آهنگ و بهره‌گیری از موسیقی در اجرا برنامه درسی زبان‏آموزی است. چالش‌هایی در فعالیت‌های یادگیری، محتوا، فنون یاددهی و یادگیری، شرایط مدرسه و معلم در برنامه درسی زبان‌آموزی ایران وجود دارد.

نویسندگان: 

محمود مهرمحمدی، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت‌مدرس

احمد عربی جونقابی، علوم تربیتی. دانشگاه ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران . ایران 

اسماعیل عظیمی، گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس

برای دریافت فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

سند تحول بنیادین