نام و نام خانوادگی: مهدی نیکفر

سمت: معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت استان تهران (شهرستانها) | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها


فایل رزومه آپلود نشده است.