نام و نام خانوادگی: طالب محمدی

سمت: رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها


فایل رزومه آپلود نشده است.