نام و نام خانوادگی: حسن حاجیلری

سمت: رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استان گلستان | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها


فایل رزومه آپلود نشده است.