نام و نام خانوادگی: حمزه ترکمانی

سمت: رئیس اداره متوسطه اول و مشاور مدیر کل استان هرمزگان | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها


فایل رزومه آپلود نشده است.