نام و نام خانوادگی: یاسر نانکلی

سمت: معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان همدان | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها


فایل رزومه آپلود نشده است.