نام و نام خانوادگی: موسي الرضا كفاش

سمت: مدیر کمیسیون خاص و معین | دسته بندی: اعضای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش, اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سمت فعلی:مدیر کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

سوابق شغلی و مسئولیت‌های اجرایی (به ترتیب از آخرین سمت):

-مدیر کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش

-مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش

-رئیس گروه تحقیقات و تالیفات سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان

-معاون پرورشی

-رئیس سازمان دانش آموزی

-کارشناس امور فرهنگی و هنری

-دبیر(علوم اجتماعی، دین و زندگی، عربی و مربی تربیتی)

. پیشینه پژوهشی(عنوان پژوهش و سال انجام آن)

-نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان دوره متوسطه

- جهانی شدن و آموزش و پرورش

- نقش رهبری در اثربخشی سازمان

- بررسی علل و عوامل انحرافات اجتماعی

- عدالت از منظر پیامبر اکرم(ص)

مدیریت فرهنگی یا فرهنگ مدیریتی