نام و نام خانوادگی: داود فروتن زاد

سمت: مدیر نظارت و ارزشیابی شورای عالی آپ | دسته بندی: نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها, اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.

سند تحول بنیادین