نام و نام خانوادگی: عبدالرضا شمس زهرایی

سمت: صاحبنظر | دسته بندی: اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سمت فعلی: بازنشسته و صاحبنظرکمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

پیشینه پژوهشی(عنوان پژوهش و سال انجام آن)

 • بررسی خصوصیات روسا و سرپرستان مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور                                                                 1368
 • خط مشی کلی و بلند مدت جمهوری اسلامی و اهداف آموزش و پرورش                                                                     1368
 • طرح تحقیقاتی ارزشیابی از مدارس نمونه سراسر کشور                                                                                                    1370
 • تصویری از عملکرد برنامه پنجساله اول در متوسطه                                                                                                            1370      
 • میزان تاثیر و اجرای رأی چهارصدو یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش                                                        1370      

در افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

 • طرح آموزش تلویزیونی دوره متوسطه                                                                                                                               1370
 • طرح آموزش غیرحضوری دوره متوسطه                                                                                                                           1370
 • بررسی جنبه های کمی عملکرد برنامه پنجساله اول                                                                                                           1370
 • بررسی ویژگیهای کیفی مدیران واحدهای آموزش متوسطه نظری سراسر کشور                                                           1370
 • طرح دیدار و مشاهده از واحدهای آموزشی دوره متوسطه نظری                                                                                  1370
 • چگونگی مصرف هزینه سرانه در واحدهای آموزش متوسطه نظری در سال های 68-66                                             1370
 • توزیع شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان کنکور 68-67                                                                                                 1370
 • وضعیت دوره آموزش متوسطه در ده سال گذشته                                                                                                            1370
 • توصیفی از موفقیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه نظری سراسر کشور                                                                        1371
 • بررسی علل عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه نظری                                                                    1372
 • چگونگی فعالیت واحدهای آموزشی در جبرانی تابستانی                                                                                                 1373
 • نگرش بر میزان موفقیت دانش آموزان در کلاس های جبرانی تابستانی                                                                         1373
 • ویژگیهای مدیران دبیرستان های نظام جدید متوسطه                                                                                                      1372
 • تقویم اجرائی دبیرستان های نظام جدید متوسطه                                                                                                             1373
 • ویژگیهای کمی آموزشگاه های علمی آزاد سراسر کشور                                                                                                  1373
 • نحوه تنظیم اسناد و مدارک تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های بزرگسالان                                                             1374
 • ویژگیهای مراکز آموزش پیش دانشگاهی و روسای آنها در 77-76                                                                                  1377
 • گزارش تحلیلی و آماری از نتایج برگزاری آزمون دبیرستان های نمونه دولتی                                                             1380
 • توصیف و تحلیل ننایج آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی 82-81                                                                     1382
 • آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی                                                                                                                        1382
 • بررسی خصوصیات مدیران دبیرستان های متوسطه نظری کشور در سال 82-81                                                           1383
 • بررسی اثرات تبصره های ماده 75 آیین نامه آموزشی دوره متوسطه                                                                              1384
 • بررسی وضعیت اجرای بند 7-111 آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه                                                                1384
 • تحلیل شاخص های آموزش دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در سال های برنامه سوم توسعه                                      1384
 • بررسی مشکلات ثبت نام دانش آموزان در سال 85-84 و ارائه راهکارها                                                                        1384
 • طرح بهبود کیفیت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه در سال 84-83                                                                 1384
 • تدوین اسناد شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش و هیات اجرایی آن                                                               1388

4 .تألیفات:

الف)کتاب‌ها (نام کتاب، تالیف/ترجمه، ناشر، سال و محل انتشار)- حداكثر10 عنوان:

معرفی اجمالی نظام جدید آموزش متوسطه انتشارات مدرسه 1375

ب) مقالات (عنوان مقاله، تدوین/ترجمه، سال و محل انتشار) - حداكثر15 عنوان

- ویژگیهای مدیران دبیرستان های متوسطه نظری کشور فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 15 و 16- زمستان 1367.

- بررسی خصوصیات روسا و سرپرستان مناطق آموزشی کشور فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 22 و 23- پاییز 1369

-مقایسه وضعیت آموزشی شمال و جنوب تهران اطلاعات علمی شماره 10 خرداد 1367.

5. سوابق شغلی و مسئولیت‌های اجرایی (به ترتیب از آخرین سمت):

-عضو کمیسیون مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرور ش سال 1377 -1379

- عضو کمیسیون خاص و امور ایثارگران شورای عالی آموزش و پرورش سال 1380-1382

- عضو کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش سال 1382-1384

- دبیر جلسات هیات اجرایی نظام جدید متوسطه(گروه دوم شورای تغییر نظام آموزش و پرورش از سال 1368-1380

- عضو گروه تدوین آیین نامه های آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه( سالی- واحدی) و برزگسالان و شیوه تطبیق دروس دوره پیش دانشگاهی

-مدرس دوره های ضمن خدمت در خصوص آموزش اهداف، ساختار و آ یین نامه های نظام جدید متوسطه

-عضو کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش از سال 1391 تاکنون

سند تحول بنیادین