نام و نام خانوادگی: حمید طریفی حسینی

سمت: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای وابسته شورا, اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصیلی:

- دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

سوابق اجرایی:

- عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، گروه زبان و ادب فارسی دفتر تالیف کتاب های درسی

- دبیر انجمن علمی زبانشناسی دانشگاه تهران 

- مدیر گروه پژوهش در برنامه های درسی زبان 

- عضو گروه پژوهش در گروه علوم انسانی پژوهشکده برنامه ریزی درسی 

- عضو شورای برنامه ریزی گروه زبان و ادب فارسی

- عضو کارگروه هم اندیشی دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش

- ناظر ملی برگزاری آزمون پرلز 

- عضو گروه تالیف یکپارچه بسته آموزشی دوره اول ابتدایی 

- عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سوابق پژوهشی:

- کسب رتبه پژوهش برتر در سطح ملی 

- کسب رتبه پژوهشگر برتر در سطح ملی 

سند تحول بنیادین