نام و نام خانوادگی: محمدمهدی کاظمی

سمت: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین, اعضای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش


دانلود

توضیحات:

تلفن محل کار: 82284074

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرای:

سوابق علمی و پژوهشی: