نام و نام خانوادگی: علی جهانی

سمت: مدیر کل محترم دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات ایران | دسته بندی: اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.