نام و نام خانوادگی: احمد محمودزاده

سمت: رئیس سازمان مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی | دسته بندی: اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.