نام و نام خانوادگی: سجاد سیاح

سمت: مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش | دسته بندی: اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.