نام و نام خانوادگی: صالح سوری

سمت: دبیر کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی | دسته بندی: اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین, اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

سوابق تحصیلی:
کارشناس  جغرافیای انسانی و اقتصادی 
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری
سوابق پژوهش‌های حرفه‌ای:
- مدیر مطالعات کالبدی طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کاشان
- مدیر مطالعات کالبدی طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کوهدشت
- مدیر طرح ساختاری-راهبردی بافت فرسوده کوهدشت
- کارشناس مطالعات کالبدی طرح بافت فرسوده ازنا
- کارشناس مطالعات کالبدی طرح جامع جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک
- کارشناس مطالعات کالبدی طرح تفصیلی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک
- کارشناس مطالعات کالبدی طرح آمایش استان آذربایجان غربی
- کارشناس مطالعات کالبدی طرح توسعه و عمران ناحیه اردبیل
- مدیر مطالعات کالبدی طرح ساماندهی کالبدی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی بخش پاپی
- مدیر طرح ساماندهی کالبدی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی بخش مرکزی پل‌دختر
- کارشناس مطالعات کالبدی طرح ساماندهی کالبدی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی بخش مرکزی جناح
- مدیر طرح نیمرخ محلات منطقه 12 تهران
- مدیر طرح نیمرخ محلات منطقه 2 تهران
- کارشناس ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان مهرگان تهران
- کارشناس ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان نیلوفر تهران
- مدیر و مجری ارزیابی تأثیرات اجتماعی تعریض خیابان شهید رجایی تهران
- مدیر و مجری تهیه طرح هادی بیش از 50 روستای کشور در استان های اردبیل، لرستان، کردستان، خراسان جنوبی و...

مقالات همایش‌ها: 
- بررسی و ارزیابی عوامل مربوط به منابع و درآمد پایدار شهرداری‌ها (مطالعه موردی: شهرداری اوشان، فشم، میگون، شمیرانات)
- تحلیل توسعه فضایی – کالبدی شهرهای استخراجی – صنعتی حاشیه خلیج‌فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه)
- بررسی نابرابری سرانه کاربری‌های خدمات شهری در بین نواحی منطقه 4 شهرداری تهران
- بررسی جامعه‌شناختی کارکرد و نقش هیئت‌ها و اجتماعات مذهبی در توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی کوهدشت
- شناسایی سکونتگاه‌های غیررسمی با استفاده از شاخص‌های کالبدی (نمونه موردی شهر کوهدشت)
سوابق رسانه‌ای:
- صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه فرهنگی – اجتماعی پریسک زاگرس
- انتشار یادداشت های متعدد در روزنامه‌های ملی، نشریات محلی و فضای مجازی