نام و نام خانوادگی: علی فرهادی

سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع | دسته بندی: اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین, اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.