نام و نام خانوادگی: ايراندخت فياض

سمت: صاحب نظر در رشته روان شناسي | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82280000

سوابق تحصیلی:

 

سوابق اجرایی:

 

سوابق علمی و پژوهشی: