نام و نام خانوادگی: قاسم عموعابدینی

سمت: معاون آموزشي وزیر علوم و تحقيقات | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 

سوابق تحصیصلی

- دکتری بیو‌تکتولوژی از دانشگاه آخن آلمان

 سوابق اجرایی:

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

- معاونت پژوهشی

- ریاست پارک علم و فناوری

- موسس و سرپرست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

سوابق علمی و پژوهشی: