نام و نام خانوادگی: ابوالفضل باقری فرد

سمت: معاون وزیر بهداشت | دسته بندی: اعضای شورا


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82281111

سوابق تحصیلی:

- پزشک عمومی

- بورد تخصصی ارتوپدی

- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو

سوابق اجرایی:

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

- مدیر تسویه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران وایسته به وزارت بهداشت

- مدیر مسیول مجله ارتوپدی شفا

- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل

- مدیر عامل بیمارستان شفایحیائیان

- معاون پژوهشی بیمارستان شفایحیائیان

- مسئول ترجمان و دانش مرکز تحقیقات

- مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه ایران

- استاد گروه ارتوپدی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل

- استاد گروه ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

- استاد گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- عضو شورای مرکز رشد تجهیزات پزشکی

- عضو کمیته تخصصی ارتوپدی شورای عالی پزشکی

- عضو شورای عالی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل

- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل

- عضو موظف و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

سوابق علمی و پژوهشی:

- ۴۹ مقاله چاپ شده در مجلات علمی بین المللی

- مقاله برتر انجمن ارتوپدی ISKAST ۲۰۱۶ - مقاله برترانجمن ORTHOBIT ۲۰۱۹

تالیفات:

- تعویض مفصل زانو - knee joint replacement