اسماعیل مرآت

اسماعیل مرآت از وزرای معارف/ فرهنگ پرتلاش دوره پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم بود که ابتدا در کابینه محمود جم در سال 1317 به عنوان وکالت وزارت معارف انتخاب شد، سپس در ترمیم کابینه مذکور و همچنین کابینه های بعدی (متین دفتری و علی منصور) به وزارت فرهنگ رسید. برخی از اقدامات وی در دوره وزارتش عبارتند از: گسترش و رونق دارالمعلمین و دانشسراها، طبع کتاب برای دانشجویان، تصویب واژه‌های فرهنگستان در مجلس، تغییر عنوان وزارت معارف به وزارت فرهنگ، ایجاد رشته های ادبی، ریاضی و طبیعی برای سال ششم متوسطه بود.

دکتر میرزا اسماعیل خان

مرآت

عضویت در شورا از جلسه 14

4/9/1303

عضو افتخاری

مجدد در جلسه فوق العاده-22/1/1304

مجدد در ج 320-4/9/1314 به عنوان رئیس تعلیمات عالیه

مجدد در ج 371-11/5/1317 به عنوان کفیل وزارت معارف سپس وزیر فرهنگ از 27/6/1318 الی شهریور 1320