عیسی صدیق

عیسی صدیق یکی دیگر از وزرای به‌نام فرهنگ بود. سوابق وی نشان می‌دهد صدیق در سال 1289 وارد دارالفنون شد، سپس جزو دانشجویان اعزامی به خارج پذیرفته و در پاریس رشته ریاضی خواند. بعد از بازگشت در دوره وزارت معارف میرزا احمدخان بدر به عنوان بازرس مدارس انتخاب شد. در دوره وزارت نیّرالملک به ریاست تعلیمات متوسطه وزارت معارف منصوب شد. همچنین در دوره وزارت تدیّن به ریاست تعلیمات عالیه نایل گردید. مهمتر اینکه در وزارت قراگزلو مشاور وی در همه امور معارف شد. در بعد از شهریور 20 در کابینه‌های فروغی، بیات و قوام عهده دار وزارت فرهنگ گردید. از وی چندین کتاب در باره تاریخ فرهنگ ایران و همچنین خاطراتش با عنوان «خاطرات عمر» باقی مانده است.

از اقدامات وی در شورا اینکه  عیسی‌صدیق در دوران وزارتش، به عنوان وزیر فرهنگ در ج 429-21/7/1320 در صدد احیای شعب شورا در شهرستان‌ها برآمد. وی در این جلسه اظهار نمود: «این اجازه در سال 1306 به تصویب رسیده ولی تا کنون شعب تشکیل نشده، لذا آیین نامه‌ای در جلسه 430 مورخ 6/8/1320 بر اساس بخش آخر ماده سوم قانون تاسیس شعب شورای عالی فرهنگ در مرکز استانها تصویب شد که بر اساس آن با تقسیم شهرها به سه دسته درجه اول با 9 نفر عضو، درجه متوسط با 7 نفر عضو و درجه کوچک با 5 نفر عضو تشکیل گردد.» البته طبق ماده 14 قانون شورای عالی معارف -20 حوت 1300- نیز مقرر شده بود «شعب این شورا مطابق قانون مخصوص در مراکز ایالات و ولایات دایر خواهد گردید.» در همین قانون یکی از وظائف شورا تهیه نظام نامه برای شعب ایالات و ولایات و همچنین اختیار تجدید نظر در احکام صادره شوراهای معارف ایالات و ولایات» ذکر شده است.

دکتر عیسی

صدیق

عضویت در شورا از جلسه 322

30/10/1314

رئیس دانشسرای عالی به عنوان رئیس مدرسه عالی

مجدد به عنوان وزیر فرهنگ در ج 427-8/7/1320

مجدد به عنوان وزیر فرهنگ

در ج 473-6/10/1322

مجدد به عنوان وزیر فرهنگ

 در ج 504-18/9/1323

مجدد به عنوان وزیر فرهنگ

 در ج 618-24/5/1326

مجدد به عنوان عضو رسمی جایگزین ملک الشعرای بهار در ج772-25/1/1330

در ج 998-3/8/1339 به عنوان وزیر فرهنگ

مجدد از ج 86-10/2/1351