سومین همایش مدرسه آینده

محورهای اصلی همایش:

رهبری آموزشی در مدرسه آینده
برنامه ریزی درسی و آموزشی در مدرسه آینده
مشاوره و روانشناسی در مدرسه آینده
فلسفه تربیتی در مدرسه آینده
اقتصاد آموزش و پرورش در مدرسه آینده
برنامه ریزی برای آموزش عالی در مدرسه آینده
جامعه شناسی آموزش و پرورش در مدرسه آینده
معماری و مدیریت فضا در مدرسه آینده 
فناوری نوین در مدرسه آینده
دانش سازمانی در مدرسه آینده 

تاریخ های مهم

سند تحول بنیادین