بازنگري نقش مدرسه در تربيت نسل جديد

نشست علمي بازنگري «نقش مدرسه در تربيت نسل جديد» روز دوشنبه تاريخ 12 دي ماه 1401 با حضور سركارخانم دكتر سيما فردوسي عضو شوراي عالي آموزش و پرورش در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار مي شود.

اين نشست از طريق شبكه شاد پخش خواهد شد.

لينك حضور در نشست:

https://shad.ir/shora_a