تبييني از فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران

در اين اثر تلاش شده است در راستاي ترويج گفتما تحول بنيادين در ميان قاطبه كارگزاران تربيتي جامعه ايران، تبييني روشنگرانه از محتواي بخش نخست مباني نظري سند تحول بنيادين يعني«فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران» براي استفاده عموم معلمان، مديران، مربيان، كارشناسان و ساير كارگزاران نظام تربيت رسمي و عمومي و ديگر نهادهاي تربيتي كشور ارائه شود.

-