دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

هدف گزارش های نظارتی، رفع موانع و بهبود روند نظام تعلیم و تربیت کشور است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هدف گزارش های نظارتی، رفع موانع و بهبود روند نظام تعلیم و تربیت کشور است گفت: منظور از نظارت بر حسن اجراي مصوبات این شورا، رصد و مراقبت مستمر از فرايند اجراي مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در مدارس از طريق تعامل و دريافت اطلاعات، مقايسه آن با وضع مطلوب و ارايه بازخورد به مراجع ذي‌ربط برای كمك به تحقق اهداف مورد انتظار مصوبه است.

یکهزار و چهلمین جلسه شـوراي عـالی آموزش و پرورش با حضور وزیرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش نظرات و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله: جایگاه آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها برای اجرای سند تحول بنیادین، توانمند سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش، تامین زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز مدارس، توجه جدی به آسیب های آموزشی و پرورشی، لزوم احیای مراکز تربیت معلم، اجرای آئین نامه مسیر رشد معلمی و سایر مسائل آموزشی و پرورشی بیان کردند.

محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به جلسه یکهزار و چهلمین شورای عالی آموزش و پرورش گفت: در این جلسه پیش از وارد شدن به دستور کار اصلی؛ یک چارچوب عمل برای اجرای قوانین مربوط به آموزش و پرورش در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و تدوین شده بود، ارائه شد.

امانی افزود: در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 38 حکم برای آموزش و پرورش پیش بینی شده است که برای اجرای آنها باید 60 آئین نامه و دستوالعمل تهیه و تدوین شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: هیچ برنامه ای تا این حد به آموزش و پرورش توجه نکرده است. ابعادی که در این برنامه برای آموزش و پرورش پیش بینی شده یک فرصت مغتنم برای آن است که با تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز باید حداکثر بهره را از این برنامه برای بهبود شرایط و امکانات مورد نیاز آموزش و پرورش برده شود.

وی ابراز داشت: در این برنامه، مدرسه به مثابه یک واحد سازمانی مستقل پیش بینی شده است و همچنین تاکید شده سهم آموزش و پرورش از سایر دستگاه ها مستقیم به حساب آن واریز شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: در این برنامه به مسائل آموزشی، پرورشی، نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور، صندوق ذخیره فرهنگیان، مدارس دولتی و غیردولتی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس و سایر مسائل آموزشی و پرورشی توجه خوبی شده است.

امانی با اشاره به نقش موثر نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش گفت: یکی از واحدهای فعال در دبیرخانه شورای عالی، مدیریت نظارت و ارزشیابی مصوبات شورای عالی است که هر سال تعدادی از مصوبات این شورا را انتخاب و با اعزام گروه های نظارتی بر حسن اجرای آنها در مدارس نظارت می کند.

وی افزود: اصلی ترین هدف واحد نظارت دبیرخانه شورای عالی؛ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در میدان عمل یعنی مدارس است. مصوبات شورای عالی در میدان عمل چگونه اجرا می شود؟ موانع، چالش ها و محدودیت های اجرای آنها در مدارس چیست؟ این مصوبات چه دستاوردی داشته اند؟ و در نهایت این گزارش ها برای رفع موانع و محدودیت ها و اصلاح مصوبات شورای عالی استفاده می شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: منظور از نظارت بر حسن اجراي مصوبات، رصد و مراقبت مستمر از فرايند اجراي مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در مدارس از طريق تعامل و دريافت اطلاعات، مقايسه آن با وضع مطلوب و ارايه بازخورد به مراجع ذي‌ربط برای كمك به تحقق اهداف مورد انتظار مصوبه بوده و در نهایت رفع موانع و بهبود روند نظام تعلیم و تربیت کشور است.

امانی تاکید کرد: تاکنون بیش از 100 گزارش نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تهیه و تدوین شده است. نسخه هایی از این گزارش ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذینفع قرار گرفته است.

وی با اشاره به موضوع دستور کار جلسه شورای عالی آموزش و پرورش گفت: یکی از مصوبات مهم و تاثیرگذار شورای عالی، «آئین نامه کلاس های چند پایه» است. به استناد راهكار5-3 سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و در راستاي گسترش پوشش تحصيلي، بسط عدالت آموزشي و كيفيت بخشي به فرايند تعليم و تربيت دانش آموزان كلاس هاي چندپايه، با تاكيد بر مناطق روستايي، عشايري و كمتر توسعه يافته تشکیل می شوند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط متفاوت کلاس های چند پایه، شورایی با مسئولیت معاون آموزش ابتدایی تشکیل و اتخاذ تصمیم می کند.

در ادامه این جلسه گزارش نظارت بر حسن اجرای «آئین نامه کلاس های چند پایه» توسط مدیر نظارت و ارزشیابی دبیرخانه این شورا ارائه شد که اعضای شورای عالی نظرات و پیشنهادهای خود را در این باره بیان کردند.

سند تحول بنیادین