نام و نام خانوادگی: طيبه ماهروزاده

سمت: صاحب نظر در رشته علوم انساني | دسته بندی: اعضای شورا, اعضای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82281111

سوابق تحصیلی: دکتری فلسفه تعلیم و تربیت مسئولیت ها و سوابق مدیریتی: 1. مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور زنان و خانواده 2. عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 3. عضو شورای عالی آموزش و پرورش سوابق علمی و پژوهشی: 1. پژوهشگر برجسته سال 2007 2. سردبیر مجله علمی و پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی 3. عضو هیئت هشت مجله علمی 4. موسس دبیرستان دخترانه فرهنگ 5. عضو هیئت موسس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، 6. عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی 7. عضو کمیته تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی 8. عضو کمیسیون خط مشی ها و اهداف شورای عالی آموزش و پرورش 9. عضو شورای ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 10. عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا 11. عضو هیئت تحریریه مجلات نوآوری های آموزشی، پژوهش های تربیتی، تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 12. عضو هیئت امنای سازمان انجمن اولیاء و مربیان