وزير آموزش و پرورش در جلسه شوراي عالي:

سهم بيشتري از مدارس نمونه دولتي به روستاها، مناطق عشايري و مرزي اختصاص داده شود

وزير آموزش و پرورش گفت: بايد تعداد افراد بازمانده از تحصيل را به طور دقيق مشخص و براي بازگرداندن آنها به چرخه آموزش و پرورش برنامه ريزي كنيم.

هزارو پانزدهمین(1015) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبيركل شوراي عالي و سایر اعضای آن برگزار شد، در این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش دیدگاهها و نظرات خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله: اقتصاد آموزش و پرورش، تربيت معلم، ويژگيها و شخصيت نيروي انساني براي كار در آموزش و پرورش، توجه به افراد برجسته و تاثيرگذار در آموزش و پرورش، برگزاري جشنواره شهيد بهشتي(توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي)، لزوم توجه به آسیب های اجتماعی و افت تحصیلی دانش آموزان، توجه جدی به کیفیت آموزش ترکیبی در مدارس، ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان، اختصاص سهميه براي دانش آموزان روستايي و عشايري در مدارس استعدادهاي درخشان و... بیان کردند.

در ادامه اين جلسه وزير آموزش و پرورش با گراميداشت ياد و خاطره شهيد بهشتي و ياران باوفايش، گفت: ايشان كارمند رسمي آموزش و پرورش بود كه در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كار مي كرد. اين شهيد عزيز براي هر موضوعي داراي دكترين خاصي بود و معتقد بود راه توسعه و پيشرفت كشور از آموزش و پرورش مي گذرد.

وي با اشاره به لزوم فعال سازي پژوهشسراهاي دانش آموزي افزود: بايد پژوهشسراهاي دانش آموزي به مراكز نوآوري خلاق و دانش بنيان در آموزش و پرورش تبديل شوند.

وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: در راستاي تحقق شعار سال(توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين)  بايد در اين زمينه برنامه ريزي و كار كنيم.

نوري با اشاره به لزوم توجه بيشتر به مناطق محروم، ابراز داشت: سهم بيشتري از مدارس نمونه دولتي بايد به روستاها و مناطق عشايري و مرزي اختصاص داده شود تا دانش آموزان اين مناطق بتوانند از امكانات آموزشي و پرورشي آنها استفاده كنند.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري درباره علم نافع، گفت: سازمان پژوهش بايد مشخص كند براي توليد علم نافع در آموزش و پرورش چه برنامه اي دارد و مطالب غيرضرور را از كتاب هاي درسي چگونه حذف مي كند.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه شهيد بهشتي نيروي رسمي آموزش و پرورش بودند، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش يك الگوي مديريتي خاص شهيد بهشتي را با استفاده از نوشته ها، كتاب ها، اسناد و مداركي كه از ايشان به جا مانده است، تهيه و تدوين كند.

وزير آموزش و پرورش در ادامه گفت: بايد تعداد افراد بازمانده از تحصيل را به طور دقيق مشخص و براي بازگرداندن آنها به چرخه آموزش و پرورش برنامه ريزي كنيم.   موزش و پرورش  

در ادامه جلسه محمود اماني طهراني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش  اظهار كرد: در آموزش و پرورش 29 شاخص مهم داريم كه با عنوان« نشانگرهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش و استانداردهاي آن» در جلسه 886 اين شورا به تصويب رسيده است.   

اماني طهراني با اشاره به سوابق پژوهشي و علمي تهيه و تدوين شاخص ها در آموزش و پرورش،موزش و پرورش  افزود: شاخص ها عملكرد، ساختار، نيروي انساني، هزينه هاف كيفيت اموزشي و... را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهند و دست مديران و مسئولان دستگاه را براي برنامه ريزي و تعيين استراتژي موثر و بهتر باز مي گذارند.

وي ابراز كرد: يكي از شاخص هاي مهمي كه بايد به شاخص هاي مصوب آموزش و پرورش اضافه شود، شاخص نرخ بازماندگي از تحصيل است كه از مهم ترين شاخص ها در حوزه گسترش عدالت آموزشي و پرورشي در كشور است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به اهميت اين شاخص در نظام تعليم و تربيت، تصريح كرد: براي بهبود كيفيت آموزشي و گسترش عدالت آموزشي در جامعه، پيشگيري از قضاوت نادرست درباره تعداد بازماندگان از تحصيل و رفع مغايرت هاي آماري، افزايش پوشش تحصيلي و... شاخص بازماندگي از تحصيل يكي از شاخص هايي است كه بايد به 29 شاخص قبلي اضافه شود.

اماني طهراني تاكيد كرد: وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن به روز رساني نشانگرهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش، گزارش اجراي شاخص هاي مصوب را به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نمايد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان گفت: در ادامه اين جلسه اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش با افزودن«نرخ بازماندگي از تحصيل» به نشانگرهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش موافقت كردند.