نشست علمی «آموزش و زیباشناسی» برگزار می‌شود

سومین نشست علمی زبان آموزش با عنوان «آموزش و زیباشناسی» توسط دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و متوسطه نظری برگزارمی‌شود.

این نشست علمی روز سه‌شنبه 3 آبان ماه با عنوان «آموزش و زیبا شناسی» توسط روح‌اله خلیلی رئیس گروه پژوهش، برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری کار و فناوری با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و رؤسای گروه‌های تربیت و یادگیری در سازمان پژوهش برگزار می‌شود.

پیش از این دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری دو نشست علمی دیگر با عنوان «زبان در خدمت آموزش» توسط سیدبهنام علوی‌مقدم و «نگاهی به ویرایش» توسط سیداکبر میرجعفری را برگزار کرده است.