مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش با الهام از فرهنگ بسیج

نقش مردم و خیرین در راه اندازی مکتب‌خانه‌ها و مدارس علوم دینی در نظام تعلیم و تربیت ایران از قدیم الایام مرسوم بوده است.

با توجه به اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند بار سنگین تعلیم وتربیت فرزندان کشور را به دوش بکشد لذا مشارکت و همراهی مردم و ذی‌نفعان اعم از خانواده‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و خیرین در امر آموزش و پرورش و همچنین به علت وقوع انقلاب های صنعتی و ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی؛ ضرورتی مضاعف یافته است. چون تنوع و تکثر محتواها، منابع و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی به غایت افزایش یافته است و این امر مستلزم همراهی و ورود مردم و نهادهای مختلف به این عرصه می باشد.