وزير آموزش و پرورش در جلسه شوراي عالي:

سنجش جز لاينفك آموزش است / ملاك عمل مديران در مدرسه، آئين نامه اجرايي مدارس است

وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: معلم، كتاب و مدرسه مرجع اصلي نظام تعليم و تربيت هستند و بدون توجه به آنها روند انتقال معلومات به دانش اموزان انجام نمي شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش؛ هزارو سي و يكمين(1031) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. در ابتداي اين جلسه اعضاي شوراي عالي ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادهاي خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله: تهيه گزارش از وضع دروس عمومي در مدارس كشور و توجه جدي به كيفيت و اثربخشي آنها و... بيان كردند.

در اين جلسه وزير آموزش و پرورش با ارائه گزارشي از فعاليت هاي آموزش و پرورش با طرح چند سئوال گفت: ديپلم آموزش عمومي به مثابه چيست؟ آيا تصديقي براي ورود به دانشگاه و يا گواهي داشتن چند مهارت براي زندگي؟ اگر بخواهيم شش ساحتي عمل كنيم آيا برنامه هاي آموزشي ما براي شش ساحت آماده شده است؟

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به دستور كار شورا عالي اضافه كرد: اگر بخواهيم امتحانات برخي از دروس را نهايي و برخي را غير نهايي برگزار كنيم با اين كار ارزش برخي از دروس را از بين مي بريم

لذا پيشنهاد مي شود امتحان همه دروس به صورت نهايي برگزار شود.

صحرايي اظهار كرد: آيا مي توان فرآيند سنجش را از آموزش جدا كرد ؟ سنجش جزيي از آموزش است و هر جا سنجش استاندارد باشد آموزش را متحول مي كند. بايد از طريق سنجش از آموزشي كه در مدارس ارائه مي شود بازخورد گرفته شود.

وزير آموزش و پرورش با اشره به اينكه آيا تاكنون از آزمون هايي كه برگزار شده براي ارتقاي آموزش و پرورش بازخوردگيري شده است؟ تصريح كرد: تاثير سنجش بر ارتقاي كيفيت، جهت دهي، كميت آموزش و خيلي از مسائل ديگر آموزشي را مي توان مشخص كرد.

وي با اشاره به توجه جدي به افزايش كيفيت آموزش و پرورش در مدارس دولتي ابراز داشت: ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي و آزمون جز لاينفك آموزش است و نبايد آن را براي دانش آموزان سخت كرد.

صحرايي با اشاره به اينكه برنامه درسي ملي تعدادي هدف دارد كه آموزش و پرورش بايد بر اساس آنها عمل كند اظهار كرد: آيا ما مي خواهيم با اولياء و دانش آموز هماهنگ باشيم يا اولياء با ما؟ آيا ما مي خواهيم با برنامه درسي هماهنگ باشيم يا برنامه درسي با ما؟ اين بحث ها براي اين است كه همه ما بايد خود را با برنامه درسي ملي هماهنگ كنيم.

وزيرآموزش و پرورش معلم، مدرسه و كتاب مرجع نظام آموزشي دانستند كه بدون توجه به آنها روند انتقال معلومات به دانش اموزان انجام نمي شود.

وي ابراز داشت: در برنامه درسي ملي شايستگي هايي وجود دارد كه دانش آموز در هر درس بايد به آن شايستگي ها برسد و اينجاست كه نقش امتحان و سنجش برجسته مي شود.

وزير دولت مردمي افزود: دوره دبيرستان بايد به دوره كاملي كه مرجعيت با برنامه درسي ملي، معلم، كتاب و مدرسه است، تبديل شود.

صحرايي با اشاره به لزوم توجه جدي به دروس مهارتي گفت: حتما دروس مهارتي خوشه اي در امتحانات آورده شود. چرا بعضي از دروس مانند تفكر و سواد رسانه اي در مدرسه تاثير كمتري دارد چون آموزش و پرورش آنرا جدي نگرفته است.

وي با اشاره به لزوم تعامل و ارتباط موثر بين وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اظهار داشت: توجه جدي به دروس مهارتي و فرآيندهاي سنجش آنها از مهم ترين موضوعاتي است كه بايد مورد توجه همكاران محترم قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: وظيفه همه ما در آموزش و پرورش تلاش براي بهبود روند آموزش و پرورش و افزايش كيفيت و اثربخشي نظام تعليم و تربيت است.

وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: بايد چگونه زندگي كردن را به دانش آموزان ياد بدهيم تا بتوانند در برخورد با مسائل اجتماعي مسئولانه رفتار كنند.

وزير دولت مردمي گفت: نوشتن يك مهارت خلاقانه است و لازمه نوشتن هم فكر كردن است ما بايد چگونه فكر كردن را به دانش آموزان ياد بدهيم تا بتوانند هم خوب تجزيه و تحليل و هم خوب بنويسند.

وي بيان داشت: ارتقاي علمي و آموزشي همكاران يكي از برنامه هايي است كه با جديت تمام پيگير آن هستيم البته دانشگاه فرهنگيان اين كار را شروع كرده است.

صحرايي تاكيد كرد: زنجيره پژوهش، برنامه ريزي و آموزش بايد در آموزش و پرورش شكل بگيرد تا كارها و برنامه ها بر اساس يافته هاي علمي و پژوهشي انجام شود. بايد فرهنگ كار كردن با يكديگر را ياد بگيريم چون كارهاي ما در آموزش و پرورش مانند زنجير به يكديگر وابسته اند.

وي با اشاره به لزوم جهت دهي شوراي عالي به آموزش و پرورش تاكيد كرد: مسائل و موضوعات مختلف آموزش و پرورش بايد در اين شورا به بحث و بررسي گذاشته و درباره آنها تصميم گيري شود.

وزير آموزش و پرورش در پايان با تاكيد بر اينكه معيار و ملاك عمل مديران در مدرسه، آئين نامه اجرايي مدارس است، گفت: بايد از دخالت هاي برخي از دواير ادارات مناطق در امور مدارس جلوگيري شود. روساي ادارات و معاونان آنها بر اساس ضوابط و مقررات، علي الخصوص آئين نامه اجرايي مدارس مي توانند براي مدرسه تعيين تكليف كنند و دواير ديگر حق دخالت در امور مدرسه را ندارند.