بازدید گروه نظارت و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از مدارس شهری و روستایی استان زنجان

به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، گروه نظارت و ارزیابی این شورا از مدارس شهری و روستایی استان زنجان بازدید کردند.

در این بازدید ها آئین نامه مدارس چند پایه، اساسنامه مدارس شبان روزی و آئین نامه ارزشیابی مدارک دانش آموزان اتباع خارجی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند.

در این راستا جلسه ای با حضور نماینده شورای عالی در آموزش و پرورش استان زنجان برای ایجاد هماهنگی لازم در بررسی مصوبات شورای عالی برگزار شد.

 در این جلسه ادیبی معاون آموزش متوسطه و نماینده این شورا در استان زنجان، بازدید ميداني از روند اجرای مصوبات شورای عالی را ابزاری بسیار مطلوب در بهبود روند آموزشی و پرورشی دانش آموزان دانست که موجب توسعه عدالت آموزشی  و دسترسی آسان همه دانش آموزان به نظام تعلیم و تربیت خواهد شد.

لازم به ذکر است این بازدیدها از روز دوشنبه شروع و روز چهارشنبه با ارائه گزارشی از سوی گروه نظارت و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی در شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان پایان می یابد و گزارش کامل آن پس از تدوین جهت آگاهی از نقاط قوت و ضعف اجرای مصوبات این شورا، به آن استان ارسال خواهد شد.